Ogłaszenie nabóru na stanowisko Kierownika ds. technicznych

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik ds. technicznych.

Nazwa i adres organizatora naboru: ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Dąbrowskiego 10

I.

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

1/ preferowane wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w dziedzinach nauk technicznych: budownictwo, inżynieria środowiska lub pochodne

2/ co najmniej 3-letni staż pracy.

3/ znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, prawa wodnego, prawa budowlanego, prawa administracyjnego w zakresie postępowania administracyjnego, podstawowe zagadnienia prawa zamówień publicznych

4/ Znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową

5/ umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych w środowisku Windows – edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, itp.,

6/ umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych w odpowiednich programach kosztorysowych

7/ umiejętność pracy w zespole,

8/ umiejętność praktycznego kierowania kapitałem ludzkim,

9/ gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

10/ komunikatywność,

11/ dyspozycyjność

12/ dobra organizacja pracy

13/ Prawo jazdy kat. B

II.

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:

1/ list motywacyjny, własnoręcznie podpisany

2/ pełny życiorys zawodowy,

3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem

4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem

5/ kserokopię dowodu osobistego,

6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),

9/ Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierownika ds. technicznych.

III.

Zakres zadań na stanowisku:

1/ Nadzór nad funkcjonowaniem pionu technicznego w ZGKiM sp. z o.o.,

2/ utrzymanie należytego stanu technicznego obiektów i urządzeń będących w posiadaniu Spółki (budynki, infrastruktura, pojazdy mechaniczne) i czuwanie nad jego sprawnością

3/ planowanie, organizacja i kontrola ewidencji czasu pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ

4/ planowanie, organizacja i nadzór nad przeglądami, konserwacjami i naprawami

5/ wydawanie warunków technicznych przyłącza wodnego i kanalizacyjnego oraz wydawanie uzgodnień dokumentacji projektowej

6/ sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych w odpowiednich programach kosztorysowych

7/ nadzór nad pracami realizowanymi przez podwykonawców oraz firmy zewnętrzne

8/ zarządzanie dokumentacją techniczną

9/ Zatwierdzanie dowodów wydania i zwrotów materiałów z magazynu

10/ Kontrola faktur zakupu pod względem merytorycznym, opis zasadności zakupu i przeznaczenia na poszczególne działalności.

11/ Dokonywanie zakupów materiałów

12/ Wykonywanie innych poleceń przełożonych

IV.

Oferujemy.

1/ Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej i stabilnej pozycji

2/ Atrakcyjne wynagrodzenie,

3/ Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik ds. technicznych”do dnia 31 sierpień 2020 w Sekretariacie ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Dąbrowskiego 10Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.

Za Zarząd

Ryszard Napierała Prezes

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.08.2020 R. (piątek), biura Spółki oraz PSZOK będą nieczynne w związku z przypadającym w sobotę 15.08.2020r.) Świętem Wniebowzięcia NMP.( Podstawa prawna – art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – za dzień 15-08-2020)W zamian za piątek PSZOK będzie czynny w poniedziałek 17.08.2020.Za utrudnienia przepraszamy.

Kalendarze wywozu odpadów stałych na rok 2021

[ngg src=”galleries” display=”basic_imagebrowser”]

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców:

UWAGA MIESZKAŃCY NOWOGRODU BOBRZ.
dotyczy części Nowogrodu Górnego od ulicy Zielonej w kierunku ulicy Zielonogórskiej wraz z przyległymi.

Z powodu awarii sieci wodociągowej, w dniu 23.05.2020 od godziny 10.30 nastąpi brak dostawy wody.
Planowane usunięcie awarii – 23.05.20 godzina 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców:

NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO DOLNEGO

na tzw.  Zatorzu i dotyczy ulic: Gajowa, Borówkowa, Św. Mikołaja, Myśliwska, Bukowa, Willowa, Jodłowa, Świerkowa, Akacjowa, Dębowa, Topolowa, Sosnowa

i Cieszów.

że w dniu  23.04.2020 roku

nastąpi godzinna przerwa w dostawie wody z powodu awarii.

Planowany termin usunięcia awarii godzina 12.00.

      Za utrudnienia przepraszamy.