Jak minął tydzień?

W minionym tygodniu – od 1 do 7 lutego – pracownicy naszej Spółki kontynuowali kontrolę sieci wodociągowej pod kątem jej szczelności. Wszelkie nieszczelności tej sieci skutkują bowiem stratami – tego bezcennego zasobu – jakim jest woda. Dlatego do ich lokalizowania i likwidowania przykładamy ogromną wagę. Warto dodać, że w poprzednim tygodniu, w wyniku prowadzonych prac, zlokalizowano i usunięto wyciek na odcinku sieci: Nowogród Bobrzański – Białowice. Natomiast w tym tygodniu kontrolą objęto rejon górnej części miasta.

Ponadto przyłączyliśmy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nieruchomość w Nowogrodzie Bobrzańskim (przy ul. Tama Kolejowa) i wymieniliśmy jeden wodomierz (przy ul. Winiary).

Naszymi pracami objęliśmy również stację wody, gdzie oprócz bieżącej eksploatacji, w budynku hydrofiltrów, wymienione zostały skorodowane odcinki rur.

Przeprowadziliśmy także kompleksowe czyszczenie kanałów sanitarnych w obrębie ulic Witosa i Jasna – było to możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego. Ponadto wykonaliśmy regulację włazu na studni kanalizacyjnej przy ul. Witosa.

W minionym tygodniu z terenu gminy Nowogród Bobrzański odbieraliśmy odpady komunalne zmieszane i odpady segregowane zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami. Niestety, nadal gros mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę niezgodnie z przyjętymi zasadami. W efekcie tego w odbieranych przez nas od mieszkańców zmieszanych odpadach komunalnych nadal znajduje się sporo odpadów, które winny być gromadzone selektywnie.

W omawianym okresie na bieżąco, reagując na zgłoszenia klientów, przy użyciu naszego taboru asenizacyjnego opróżnialiśmy zbiorniki bezodpływowe, z których nieczystości płynne wywoziliśmy na oczyszczalnię ścieków.

Kontynuowaliśmy również prace porządkowe i rekultywacyjne na terenie przepompowni ścieków przy Osiedlu Zatorze.
Nasi pracownicy musieli także naprawić uszkodzenia w miejskich toaletach: w toalecie przy ul. Rynek uszkodzone bowiem zostały wrzutnik monet oraz zamki wewnętrzny i zewnętrzny, zaś w toalecie przy ul. Plac Wolności uszkodzono zamek zewnętrzny.

Na bieżąco wykonywaliśmy też prace porządkowe na terenie miasta oraz cmentarzy komunalnych w zakresie wynikającym z umów zawartych z Gminą Nowogród Bobrzański.

Ponadto świadczyliśmy również usługi w zakresie prac wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sprzętem budowlanym.