Kontrola na plus

Eksploatowana przez naszą Spółkę oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim była we wrześniu kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Kontrola polegała m.in. na pobraniu średniodobowej próby ścieków odprowadzanych do środowiska i poddaniu jej analizie laboratoryjnej pod kątem zawartego ładunku zanieczyszczeń.

Z satysfakcją informujemy, że wyniki analizy są pozytywne i ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach oczyszczonych do środowiska nie przekroczył warunków wskazanych w decyzji Starosty Zielonogórskiego z 29 grudnia 2014 r. (OŚ.6341.93.2014). Dla przypomnienia informujemy, że decyzja ta zezwala nam na kierowanie do środowiska oczyszczonych ścieków charakteryzujących się następującymi parametrami:

  1. BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) – 37,5 mg O2/dm3
  2. ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) – 187,5 mg O2/dm3
  3. Zawiesiny ogólne – 52,5 mg/dm3

Jednocześnie byliśmy kontrolowani pod kątem terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i wnoszenia stosownych opłat za korzystanie ze środowiska. Także pod tym względem WIOŚ nie wniósł zastrzeżeń do naszej pracy.

Pozytywny wynik kontroli to dla nas dodatkowa motywacja do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w naszej gminie!