Ogłaszenie nabóru na stanowisko Kierownika ds. technicznych

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik ds. technicznych.

Nazwa i adres organizatora naboru: ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Dąbrowskiego 10

I.

Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

1/ preferowane wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w dziedzinach nauk technicznych: budownictwo, inżynieria środowiska lub pochodne

2/ co najmniej 3-letni staż pracy.

3/ znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, prawa wodnego, prawa budowlanego, prawa administracyjnego w zakresie postępowania administracyjnego, podstawowe zagadnienia prawa zamówień publicznych

4/ Znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową

5/ umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych w środowisku Windows – edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, itp.,

6/ umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych w odpowiednich programach kosztorysowych

7/ umiejętność pracy w zespole,

8/ umiejętność praktycznego kierowania kapitałem ludzkim,

9/ gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

10/ komunikatywność,

11/ dyspozycyjność

12/ dobra organizacja pracy

13/ Prawo jazdy kat. B

II.

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć:

1/ list motywacyjny, własnoręcznie podpisany

2/ pełny życiorys zawodowy,

3/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone za zgodność z oryginałem

4/ kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem

5/ kserokopię dowodu osobistego,

6/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego),

9/ Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierownika ds. technicznych.

III.

Zakres zadań na stanowisku:

1/ Nadzór nad funkcjonowaniem pionu technicznego w ZGKiM sp. z o.o.,

2/ utrzymanie należytego stanu technicznego obiektów i urządzeń będących w posiadaniu Spółki (budynki, infrastruktura, pojazdy mechaniczne) i czuwanie nad jego sprawnością

3/ planowanie, organizacja i kontrola ewidencji czasu pracy podległych pracowników zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ

4/ planowanie, organizacja i nadzór nad przeglądami, konserwacjami i naprawami

5/ wydawanie warunków technicznych przyłącza wodnego i kanalizacyjnego oraz wydawanie uzgodnień dokumentacji projektowej

6/ sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych w odpowiednich programach kosztorysowych

7/ nadzór nad pracami realizowanymi przez podwykonawców oraz firmy zewnętrzne

8/ zarządzanie dokumentacją techniczną

9/ Zatwierdzanie dowodów wydania i zwrotów materiałów z magazynu

10/ Kontrola faktur zakupu pod względem merytorycznym, opis zasadności zakupu i przeznaczenia na poszczególne działalności.

11/ Dokonywanie zakupów materiałów

12/ Wykonywanie innych poleceń przełożonych

IV.

Oferujemy.

1/ Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej i stabilnej pozycji

2/ Atrakcyjne wynagrodzenie,

3/ Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik ds. technicznych”do dnia 31 sierpień 2020 w Sekretariacie ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Dąbrowskiego 10Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.

Za Zarząd

Ryszard Napierała Prezes