OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

Dąbrowskiego 10

66 – 010 Nowogród Bobrzański

  1. Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGKiM sp. z o. o. w Nowogrodzie Bobrzańskim;
  2. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria formalne:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) legitymuje się co najmniej 5-letnim stażem pracy,

3) wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o zarządzaniu mieniem komunalnym;

4) posiada znajomość zagadnień wodociągowo – kanalizacyjnych,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

8) Niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych

9) posiada prawo jazdy kat. B

  1. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowaną „Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego”.
  1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunki, określone w ogłoszeniu konkursu

1) CV kandydata, własnoręcznie podpisane,

2) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,

3) Koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego

4) dyplom ukończenia studiów wyższych,

5) kopie świadectw pracy, potwierdzające, co najmniej 5 – letni staż pracy

6) stosowne oświadczenia wynikające z pkt 2, ppkt 5,6,7,8 niniejszego konkursu,

7) wyrażenie zgody na powołanie na Prezesa Zarządu Zakładu

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu

9) Inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu ZGKiM sp. z o. o.

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji.

 

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Komisji Konkursowej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

  1. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 10, 66 – 010 Nowogród Bobrzański, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rada Nadzorcza ZGKiM Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu – Nie otwierać„. Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 01.07.2016r do godz. 15.00

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

 

Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki mgzgkim@wp.pl

 

Za Radę Nadzorczą

Przewodniczący

Rady Nadzorczej

 

dr Maciej Derejczyk

wersja do pobrania (PDF)

Regulamin konkursu do pobrania (PDF)