Pracowity tydzień

W tygodniu od 12 do 19 lutego br. działania naszej Spółki prowadzone były w różnych dziedzinach, w których mogliśmy służyć mieszkańcom naszej gminy.

Zgodnie z przyjętym planem, kontynuowaliśmy sprawdzanie szczelności sieci wodociągowej. Tym razem prace w tym zakresie prowadziliśmy w miejscowości Klępina. Ponadto, w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, której efektem było wstrzymanie dostaw wody do części mieszkańców (czytaj), nasza ekipa remontowa przystąpiła do natychmiastowego usunięcia problemu i –w efekcie sprawnie przeprowadzonej akcji – jeszcze tego samego dnia woda popłynęła z kranów u wszystkich naszych Klientów.

Dbając o naszą sieć wodociągową, wykonaliśmy drabiny złazowe do komór zasuw przy rzece Bóbr. Ponadto musieliśmy usunąć awarię na przyłączu, zlokalizowanym przy ul. Zielonogórskiej 12. Prowadziliśmy też wymianę wodomierzy.

Tydzień upłynął nam również na bieżącej eksploatacji stacji uzdatniania wody, cotygodniowym przeglądzie sieci kanalizacyjnej i utrzymaniu działania oczyszczalni ścieków, w tym odwadniania osadów ściekowych. W jednej z przepompowni wymieniliśmy pompę, a ponadto, na terenie przepompowni prowadziliśmy prace porządkowe.

W zakresie gospodarowania odpadami prowadziliśmy odbiór odpadów zarówno pochodzących z selektywnej zbiórki, jak i zmieszanych (niesegregowanych), w tym z terenu cmentarzy, oraz bieżącą obsługę składowiska, która polegała głównie na pracach porządkowych i rozkładaniu odpadów na kwaterze.

Standardowo też świadczyliśmy usługi na zlecenie właścicieli nieruchomości, należało do nich m.in. opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i udrożnianie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.
Naszych pracowników można było spotkać również na terenie miasta przy pracach porządkowych. Utrzymywaliśmy też w czystości toalety miejskie.