Ścieki bez przekroczeń

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni położonej przy ul. Sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, odprowadzane do środowiska, spełniają wszystkie wskaźniki określone w pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym 29 grudnia 2014 r. przez Starostę Zielonogórskiego – taka konkluzja wynika z informacji pokontrolnej, przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (WIOŚ).

Kontrola została podjęta na skutek złożonego 4 stycznia br. zawiadomienia o niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Działania WIOŚ-u polegały na dokonaniu oględzin oczyszczalni ścieków (miały one miejsce 27 stycznia br. i potwierdzone zostały dokumentacją fotograficzną) oraz pobraniu próby średniodobowej ścieków oczyszczonych z wylotu z osadnika wtórnego, którą skierowano do badań analitycznych.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że wszystkie urządzenia instalacji były sprawne, a badania laboratoryjne wykazały, że ścieki wprowadzane do środowiska nie przekraczają parametrów określonych w ww. pozwoleniu. Kontrola zakończyła się 4 lutego br.