cmen1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej administruje cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowogród Bobrzański. Zadania z tym związane realizowane są przede wszystkim w oparciu o przepisy Ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która reguluje prawne aspekty funkcjonowania nekropoli.

Jej przepisy (sprawdź ustawę >>) określają, że utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony. Te organy samorządu lokalnego mogą natomiast powierzyć realizację tych zadań innym podmiotom. Właśnie na podstawie stosownej umowy, zawartej z Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego, ZGKiM zarządza zlokalizowanymi na terenie miasta cmentarzami.

Pełniąc funkcję administratora i zachowując wymogi określone w umowie zawartej z samorządem lokalnym oraz w przepisach ogólnokrajowych, Spółka dokłada wszelkich starań, by związane z utrzymaniem cmentarzy usługi realizowane były w sposób godny i taktowny oraz by szanować zarówno Zmarłych, jak i uczucia ich bliskich.

Dla sprawnej realizacji powierzonych nam zadań przypominamy, że w myśl obowiązujących przepisów przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu karty zgonu, której część, zawierającą nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, jej stan cywilny, datę i miejsce zgonu, a także datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej, informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, oraz zawierającą adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu należy przekazać administracji cmentarza.

Wiele pytań rodzą kwestie związane z tzw. prolongatą grobów i możliwością ponownego wykorzystania grobu do chowania zmarłych. Wyjaśniamy zatem, że grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku (oczywiście, nie dotyczy to grobów rodzinnych, w których na życzenie rodziny chowani są jej członkowie).

Jednocześnie należy pamiętać, że nawet po upływie owych 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie będzie mogło nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi przeciw temu zastrzeżenie i uiści stosowną opłatę. Takie zastrzeżenie obowiązuje na kolejne dwudziestolecie i może być odnawiane.

Informacja o opłatach za korzystanie z cmentarzy – czytaj więcej >>