dokumenty

Sprawy do Spółki zgłaszać można w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres mgzgkim@wp.pl.

Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług, sporządzone wyłącznie w formie pisemnej, można złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej (mgzgkim@wp.pl).

Pisma przyjmowane są w sekretariacie Spółki.
Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie do 14 dni od daty wpływu pisma do ZGKiM-u.
Pozostałe sprawy rozpatrywane są na bieżąco, w kolejności ich wpływów, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania pisma przez Spółkę.