skladowisko

Składowisko odpadów komunalnych w Klępinie

Zgodnie z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, ich deponowanie na składowiskach jest najmniej pożądanym działaniem. Według dyrektyw unijnych powinny tam też trafiać wyłącznie odpady, których nie można zagospodarować w inny, bezpieczny dla ludzi i środowiska, sposób.

Na terenie Gminy Nowogród Bobrzański funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych, które zlokalizowane jest w miejscowości Klępina, ok. 200 m od granic Miasta Nowogród Bobrzański, w kierunku Zielonej Góry. Właścicielem składowiska jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.

Cennik za przyjęcie odpadów na składowisko w Klępinie na 2015 r.

KOD ODPADU

RODZAJ ODPADU

Cena netto zł/tonę

Cena brutto zł/tonę

20 03 01

Niesegregowane odpady komunalne

345,84

373,51

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

345,84

373,51

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

1,00

1,00

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

1,00

1,00

15 01 07

Opakowania ze szkła

1,00

1,00

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

50,00

54,00

17 01 02

Gruz ceglany

50,00

54,00

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

374,00

403,92

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

374,00

403,92

17 05 04

Gleba i ziemia w tym kamienie

50,00

54,00

20 02 02

Gleba i ziemia w tym kamienie

50,00

54,00

17 02 01

Drewno

111,28

120,18

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

84,43

91,18

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

345,84

373,51

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

345,84

373,51

1701 07

Zmieszane odpady z Betonu, gruzu ceglanego, odpadów z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

84,43

91,18

Na terenie składowiska funkcjonuje też Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK – czytaj tutaj)