ogrody

Zasady rozliczania zużycia wody w przypadku podlewania ogrodu lub terenów zieleni.

Informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub terenów zieleni może być dokonane przez Spółkę wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Wymagania techniczne dla instalacji z wodomierzem dodatkowym, mierzącym ilość bezpowrotnie zużytej wody, są następujące:

  • na instalacji wewnętrznej nieruchomości należy zamontować wodomierz jako tzw. podlicznik wodomierza głównego (szeregowo za wodomierzem głównym), przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub terenów zieleni,

  • wodomierz – podlicznik należy zamontować na instalacji wewnętrznej przeznaczonej do podlewania, w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie ogrodu,

  • na odcinku instalacji pomiędzy podlicznikiem a punktem czerpalnym do podlewania zabrania się montażu instalacji, które posiadają podłączenia odpływów do kanalizacji sanitarnej. Takie instalacje nie będą przez Spółkę akceptowane do rozliczeń,

  • wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną,

  • jako podlicznik należy stosować wodomierze DN 15 w klasie dokładności min. B,

  • zestaw z wodomierzem należy zamontować zgodnie z przepisami prawa i dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza oraz zastosować zawory przed i za wodomierzem, umożliwiające jego wymianę, bez odcięcia wody płynącej do budynku oraz w celu zapobieżenia zalaniu wodą pomieszczenia z instalacji za wodomierzem,

  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.

Wszystkie koszty związane z montażem wodomierza – podlicznika i obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat) wykonuje właściciel nieruchomości na koszt własny.

Po wykonaniu prac instalacyjnych, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami, należy wystąpić do Spółki o sprawdzenie podłączenia wodomierza, zaplombowanie i odbiór poprzez spisanie protokołu z montażu wodomierza.

Odczyt wskazań wodomierza – podlicznika oraz wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania będzie dokonywane przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości (o odczytach czytaj tutaj).

Sposób rozliczania:

  • należność za zużycie wody oblicza się na podstawie wodomierza głównego jako iloczyn jego wskazania od ostatniego odczytu oraz obowiązującej stawki za wodę,

  • należność za odprowadzenie ścieków oblicza się jako iloczyn wskazania wodomierza głównego pomniejszonego o wskazanie podlicznika (od ostatniego odczytu) oraz obowiązującej stawki za odprowadzenie ścieków,

  • w przypadku utraty ważności legalizacji Spółka zaprzestaje wykonywania odczytów i odliczeń, bez odrębnego powiadomienia Klienta.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, a także kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Warto pamiętać, że za oplombowanie wodomierza – podlicznika (również po wymianie legalizacyjnej) Spółka pobiera opłatę. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca wykonuje na własny koszt (o legalizacji wodomierzy czytaj tutaj + link). Oznacza to, że oszczędności uzyskane w wyniku odliczenia wody zużytej na podlewanie ogródka/zieleni powinny być na tyle wysokie, by zrekompensować koszty montażu i utrzymania wodomierza – podlicznika! Zachęcamy zatem do uważnej i rzetelnej kalkulacji!

Wymagania instalacyjne

Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy lub drgania wywołane przez otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania ich pod naporem wody podczas prac demontażowych.

Wodomierz zalecany:

typ JS 1,5; średnica nominalna DN 15 mm (= 1/2 cala); nominalny strumień objętości Qn = 1,5 m3/h.

Dla wodomierza DN 15 mm (= 1/2″) minimalne długości odcinków prostych wynoszą L1 >=75 mm, L2 >=45mm.