Zachęcamy do korzystania z PSZOK-u!

Jednym z elementów reformy systemu gospodarowania odpadami (tzw. rewolucji śmieciowej) są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-i). Mają one pomóc we właściwym gospodarowaniu odpadami, którego zasadniczym celem jest odzyskanie ze strumienia śmieci możliwie największej ilości surowców nadających się do dalszego zagospodarowania oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, którego Zarządcą, jest ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. znajduje się na terenie składowiska,
które zlokalizowane jest w miejscowości Klępina, ok. 200 m od granic Miasta, jadąc w kierunku Zielonej Góry.

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/332/2021 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 29 kwietnia 2021r. – PSZOK jest czynny przez cały rok, we wtorki w godzinach od 800 do 1600 oraz pierwsze soboty miesiąca w godzinach 800 do 1400  z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Zgodnie z regulaminem PSZOK-u, osoby z nieruchomości zamieszkanych mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu posegregowane odpady, powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.:

 1. Odpady pochodzące z remontów i rozbiórek, czyli gruz betonowy, gruz ceglany,

 2. Odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

 3. Glebę i ziemię, w tym kamienie,

 4. Odpady wielkogabarytowe,

 5. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

 6. Baterie i akumulatory

 7. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

 8. Zużyte opony,

 9. Opakowania z tworzyw sztucznych, papieru i szkła oraz opakowania wielomateriałowe,

 10. Przeterminowane leki,

 11. Odzież, tekstylia,

 12. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (w tym drewno i gałęzie),

 13. Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych, oraz opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, tuszach, olejach i tłuszczach jadalnych.

PSZOK nie przyjmuje:

 1. Szyb samochodowych i części samochodowych, np. zderzaków,
 2. Odpadów w opakowaniach cieknących,
 3. Odpadów zawierających azbest,
 4. Innych odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.

Każdy przywieziony odpad jest ważony i rejestrowany poprzez Kartę potwierdzającą przyjęcie odpadu. W związku z powyższym, każda osoba dostarczająca do PSZOK-u odpad musi posiadac potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi można przeczytać na internetowej stronie Urzędu Miasta

REGULAMIN PSZOK