Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa/ księgowy

OgłoszeniePobierz

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z O.O.:”ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI W 2020 ROKU”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.; zaprasza do złożenia oferty na DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH NA 2020 ROK

OGŁOSZENIE SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ ZAŁACZNIK NR 3 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą ” Zakup energii elektrycznej na 2020 rok”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ -szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej ZAŁACZNIK NR ...

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N. „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH O KODZIE 19 08 05 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SPORTOWA W OKRESIE OD 1.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 R.

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:”Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zapytania ofertowe

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim- 6”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, Specyfikacja Warunków Zamówień , Załącznik nr 1 do SIWZ -formularz ofertowy, Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu …

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH (ON I Pb95) wg bieżących potrzeb Zamawiającego – tankowanie pojazdów na stacji paliw.

Ogłoszenie SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamów. Zał. nr 2 do SIWZ-formularz ofertowy Zał. nr 3 - wzór umowy ...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2- wzór umowy zał. nr 3- wykaz usług zał. ...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Wybór najkorzystniejszej oferty Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1 - formularz ofertowy zał. nr 2 - wzór umowy. zał. nr ...

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wdrożenie oraz rozliczanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz wdrożenie innowacyjnych systemów zarządzania energią dla zwiększenia efektywności energetycznej spółki wodno-kanalizacyjnej gminy Nowogród Bobrzański”.

Informacja o zamknięciu postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zaproszenie do składania ofert  wraz z załącznikami: 1. Załącznik nr 1 - formularz ...