zarzad

Zarząd Spółki:

prezes Zarządu – Tomasz Pierzchalski

Rada Nadzorcza:

przewodniczący Rady – Maciej Derejczyk

wiceprzewodniczący Rady – Marek Szydłowski

sekretarz Rady – Adrian Klepacz

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański

KRS: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpis pod numerem KRS: 0000446093

Kapitał zakładowy Spółki: 11 694 300,00 zł.

Kompetencje organów Spółki:

zgodnie z Ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( t.j. DzU. z 2013 r., poz. 1030)