suw

Źródłem wody dla wodociągu lokalnego zaopatrującego Nowogród Bobrzański, Klępinę, Cieszów, Białowice oraz Dobroszów Mały jest ujęcie wody, składające się z czterech studni wierconych, zlokalizowanych przy ul. Do Wodociągów w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Aby spełnić rygorystyczne wymogi stawiane wodzie przeznaczonej do picia przez obowiązujące w kraju przepisy należy ją poddać procesowi uzdatniania. Woda surowa pobrana z ujęcia musi zatem przejść określony ciąg technologiczny dopasowany do jej parametrów fizyko-chemicznych.

Woda ujmowana w Nowogrodzie Bobrzańskim pobierana jest z wywierconych studni za pomocą pomp głębinowych, a następnie tłoczona przez dwa hydrofiltry do sieci wodociągowej. Hydrofiltry, czyli urządzenia do uzdatniania wody zainstalowane są na terenie stacji uzdatniania wody (SUW). Ciąg technologiczny, w którym odbywa się uzdatnianie wody składa się z:

  • filtrów,
  • komór wody uzdatnionej,
  • komór wody surowej,
  • komór odpowietrzania.

Przygotowana do dystrybucji woda gromadzona jest w zblokowanych zbiornikach wodno-powietrznych. W komorze technologicznej takiego zbiornika znajdują się mieszacze wodno-powietrzne, sprężarki powietrza oraz chloratory.

Zbiorniki hydroforowe hydrofiltrów pracują w takim zakresie ciśnień, które gwarantują dostawę wody nawet do najbardziej niekorzystnie położonych punktów jej rozbioru.

Pobierana z ujęcia woda wymaga uzdatnienia w zakresie odkwaszenia, tj. usunięcia z niej dwutlenku węgla. Proces ten jest realizowany poprzez napowietrzanie w mieszaczach ciśnieniowych, a następnie filtrację na filtrach ciśnieniowych, wypełnionych masą odkwaszającą Hydrocleanit oraz piaskami kwarcowymi. Techniczna realizacja procesu odbywa się w hydrofiltrze.

Na terenie SUW posadowiony jest również osadnik popłuczyn, do którego trafiają osady powstałe w procesie okresowego (co dwa tygodnie) płukania złóż filtracyjnych.

Woda po przejściu całego cyklu technologicznego jest zdatna do picia i wprowadzana jest do sieci wodociągowej, a jej jakość kontrolowana jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (SANEPiD). Całkowita długość sieci rozdzielczej wynosi 45 km, a średnice rurociągów mieszczą się w przedziale od 90 do 280 mm.

Roczna produkcja wody sięga 209 tys. m3, a zatwierdzone zasoby eksploatacyjne są wystarczające do pokrycia zapotrzebowania na wodę w Mieście i Gminie Nowogród Bobrzański. Trzeba przy tym dodać, że – decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze (nr OSGW-gg-8530-B/85/82) – ujęcia wody posiadają zatwierdzone zasoby eksploatacyjne, a pobór i dystrybucja wody odbywają się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego przez Starostę Zielonogórskiego (decyzja nr OŚ.6223-17/09 z 4 sierpnia 2009 r.).

Ujęcie wody i sieć wodociągowa eksploatowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o.