money-924828_1920

Poniżej prezentujemy procedurę postępowania w przypadku nieuregulowania płatności za pobór wody i odprowadzenie ścieków.

Przypominamy, że Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zapłata należności po terminie uprawnia Zakład do naliczenia i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowego jej uiszczenia.

W przypadku braku zapłaty Zakład wysyła do Odbiorcy upomnienie w sprawie uregulowania zaległej opłaty, wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami upomnienia, z wyznaczonym nowym terminem uregulowania zaległej należności.

Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona, Zakład kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego.

Zakład może zaprzestać dostawy wody w przypadku, gdy odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, pomimo otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty oraz zawiadomienia o zamiarze odcięcia dostawy wody.

Jednocześnie informujemy, że opłata za ponowne włączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wynosi 774,90 zł.