kanaliza1

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
W celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej należy postępować jak poniżej:

 1. Złożyć wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Wzór wniosku można pobrać na stronie internetowej Spółki (kliknij tutaj by pobrać wzór wniosku) lub osobiście w jej siedzibie przy ul. Dąbrowskiego 10. Do wniosku należy dołączyć dwa egzemplarze mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej obejmującą swym zakresem przyłączaną nieruchomość oraz sieci, do których planowane jest włączenie. Mapę można zakupić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze.
 2. Warunki techniczne zostaną wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku. O konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku Spółka poinformuje w ciągu 10 dni od jego złożenia. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania przyłącza Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany w ciągu 21 dni. Wydane warunki techniczne obowiązują przez dwa lata od daty ich wydania.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji budowy przyłączy należy:
 • uzgodnić opracowane we własnym zakresie założenia dotyczące przebiegu przyłączy, rodzaju użytych materiałów oraz średnic i spadków (opracowane uproszczone rozwiązania techniczne należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach),
 • przedłożyć w tutejszym zakładzie:
 • uzgodnienia z eksploatatorami innych sieci, w przypadku kolizji budowanych przyłączy z tymi sieciami;
 • pozwolenie na zajęcie pasa drogowego w przypadku posadawiania przyłączy w drogach publicznych (pozwolenie należy uzyskać u zarządcy drogi);
 • ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na posadowienie przyłączy w nieruchomościach nienależących do inwestora.
 1. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 3 należy uzgodnić termin rozpoczęcia prac związanych z budową przyłączy, uzgodnienia można dokonać osobiście w siedzibie spółki lub telefonicznie pod numerem (68) 327 65 50.
 2. Po wybudowaniu przyłączy, przed ich zasypaniem, należy zlecić wykonanie przez uprawnionego geodetę szkicu polowego oraz zgłosić przyłącze w tutejszym zakładzie do odbioru technicznego, montażu nawiertki i wodomierza głównego w przypadku sieci wodociągowej. Przed przystąpieniem do odbioru technicznego należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.
 3. Po uzyskaniu odbioru technicznego bez uwag nastąpi rozpoczęcie realizacji usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.
WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WOD-KAN