oczyszcz1

Właściwe gospodarowanie ściekami komunalnymi (bytowymi) to jedno z podstawowych działań, mających zapewnić zachowanie środowiska przyrodniczego w dobrym stanie. Zrzut nieoczyszczonych ścieków do odbiorników, którymi mogą być rzeki, jeziora, a czasem także grunty, wywołuje skażenie, niebezpieczne zarówno dla ekosystemów, jak i zdrowia, a nawet życia ludzi. Dlatego w rozwiniętych społeczeństwach tak wiele uwagi przywiązuje się do prawidłowej gospodarki ściekowej, która polega przede wszystkim na dostarczeniu ścieków powstających w związku z bytowaniem ludzi do zbiorowych oczyszczalni ścieków, których zadaniem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze, w tym na tak cenny zasób, jakim jest woda.

Także na terenie Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański prowadzona jest gospodarka ściekowa, której zadaniem jest ograniczenie antropopresji, tj. negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze.

System kanalizacyjny dzieli miasto Nowogród Bobrzański według usytuowania względem rzeki Bóbr, na dwie części: prawo- i lewobrzeżną. Ścieki komunalne z prawobrzeżnej części miasta dopływają kolektorem grawitacyjnym do głównej przepompowni ścieków, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. Do przepompowni tej, poprzez punkt zlewny, wyposażony w oczyszczaną ręcznie kratę rzadką, trafiają również ścieki pochodzące ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb), które są dowożone beczkowozami. Z przepompowni głównej ścieki kierowane są przy pomocy pomp do komory rozprężnej, po czym są poddawane oczyszczeniu mechanicznemu na automatycznej kracie schodkowej. Do komory rozprężnej dopływają (rurociągiem tłocznym) również ścieki z lewobrzeżnej części miasta oraz ścieki z Zakładu Karnego w Krzywańcu. Na automatycznej kracie schodkowej zatrzymywane są zanieczyszczenia pływające i wleczone, które są mechanicznie odwadniane i usuwane do kontenera, gdzie posypywane są wapnem chlorowanym i jako odpad nienadający się do przetwarzania – wywożone są na składowisko odpadów w Klępinie. W kolejnym etapie oczyszczania mechanicznego ze ścieków za pomocą piaskownika i separatora piasku wychwytywany jest piasek, który po higienizacji wapnem chlorowanym również trafia na ww. składowisko.

Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki przepływają do bloku biologicznego oczyszczania. W skład bloku biologicznego wchodzą: umieszczone współśrodkowo komora napowietrzania osadu czynnego o cyrkulacyjnym ruchu ścieków, osadnik wtórny radialny wraz ze zgarniaczem obrotowym, stacja dozowania soli żelaza (PIX 113) oraz zbiornik magazynowo-wyrównawczy osadu nadmiernego. W bloku biologicznym, tj. w komorze osadu czynnego, dopływające ścieki zostają poddane mieszaniu oraz natlenianiu. W wyniku tych działań zachodzą tam procesy oczyszczania, tzn. nitryfikacji i denitryfikacji, chemicznego strącania oraz przyrostu masy osadu nadmiernego. W końcowym etapie oczyszczania ścieki ze zbiornika wtórnego radialnego po sedymentacji osadu czynnego odprowadzone są przez koryto zbiorcze z przelewem pilastym jako ścieki oczyszczone do odbiornika – rzeki Bóbr. Produktem końcowym biologicznego oczyszczania ścieków jest osad nadmierny, który gromadzony jest w zbiorniku magazynowym, gdzie poddawany jest dalszej stabilizacji i zagęszczaniu. Stamtąd kierowany jest na prasę w celu mechanicznego odwodnienia. Ustabilizowany i odwodniony osad komunalny wykorzystywany jest w rolnictwie do nawożenia gruntów pod uprawę roślin nieprzeznaczonych do spożycia.

Rys. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków.
Rys. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków.

Ze względu na znaczny stan wyeksploatowania urządzeń (16 lat pracy przy pełnym obciążeniu), zły stan rurociągów technologicznych, brak dostatecznie nowoczesnego układu sterowania i automatyki oraz brak odpowiedniej przepustowości oczyszczalni ścieków (wielkość oczyszczalni powinna być adekwatna do RLM – równoważnej liczby mieszkańców), a w rezultacie ograniczone możliwości prowadzenia prawidłowego procesu oczyszczania ścieków w przyszłości, konieczne jest przeprowadzenie gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim.