Odśnieżanie, bieżące utrzymanie porządku i naprawy pojazdów

W tygodniu roboczym, od 29 lutego do 4 marca, standardowo prowadziliśmy prace mające na celu utrzymanie porządku na terenie miasta. Dodatkowo w dniach 1-3 marca, w związku z pojawieniem się opadów śniegu, odśnieżaliśmy miasto. Dbaliśmy też o czystość w toaletach publicznych.

W zakresie zaopatrzenia w wodę prowadziliśmy bieżącą eksploatację stacji uzdatniania wody, a ponadto usunęliśmy awarię na sieci wodociągowej, zlokalizowanej w ul. Słowackiego. W omawianym czasie wykonaliśmy również jedno przyłącze i dokonaliśmy odbioru wodomierza.

Z kolei na sieci kanalizacyjnej przeprowadziliśmy kompleksowe czyszczenie kolektorów umiejscowionych w ulicach Dworcowej, Wojska Polskiego, Drzewnej i Leśnej. Dokonaliśmy też cotygodniowego przeglądu sieci kanalizacyjnej, a także naprawy fragmentu sieci w ul. Dębowej, na której odbył się też odbiór przyłącza.

Naszą uwagę, jak zwykle, kierowaliśmy także na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków, na której prowadziliśmy procesy związane z oczyszczaniem ścieków i odwadnianiem osadów ściekowych. Dokonaliśmy również czyszczenia przepompowni przy ul. Leśnej i wycięliśmy krzewy przy przepompowni Zatorze.

Na zamówienie opróżnialiśmy również nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Z wykorzystaniem naszych pojazdów, zgodnie z harmonogramem, odbieraliśmy odpady niesegregowane oraz zbierane w sposób selektywny.

W tym tygodniu musieliśmy też zająć się naprawami naszego taboru. W przypadku samochodu Jelcz, służącego do odbioru odpadów, uszczelniono przystawkę pompy hydraulicznej i naprawiono cięgna gazu. Również samochód Iveco (pojazd asenizacyjny) wymagał uszczelnienia przystawki pompy hydraulicznej oraz naprawy układu hamulcowego.