Zmiana opłaty za odbiór nieczystości płynnych!

Informujemy, że 31 sierpnia 2015 r. zmianie uległy opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb). Zmiana spowodowana jest stanem technicznym i technologicznym oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, który uniemożliwia efektywne oczyszczanie tego typu nieczystości. Stąd też do czasu wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych oczyszczalnia nie będzie przyjmowała od gospodarstw domowych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Nieczystości te nadal będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, jednak kierowane będą do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza terenem Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański. Umowy na odbiór tych ścieków zostały już podpisane z dwiema firmami. Są to Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Obecnie ścieki są przewożone do oczyszczalni w Żaganiu.

Na wysokość opłaty wpływa kilka elementów składowych. Należą do nich:

  1. Koszt odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewczą – 8,10 zł/m3 brutto
  2. Koszt pracy pracownika przy opróżnianiu zbiornika:
  • do 15 minut – 8,68 zł brutto
  • do 30 minut – 17,37 zł brutto
  • do 45 minut – 26.05 zł brutto
  • do 60 minut – 34,74 zł brutto
  1. Koszt transportu – 3,78 zł/km brutto

Jednocześnie wyjaśniamy, że z dotychczas opracowanej dokumentacji tj. „Programu Funkcjonalno-Użytkowego Gospodarki Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański” i „Oceny nominalnej przepustowości oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim w odniesieniu do aktualnego oraz prognozowanego bilansu ładunku zanieczyszczeń” oraz wykonywanych regularnie analiz ścieków dowożonych przez akredytowane laboratorium, jednoznacznie wynika, że oczyszczalnia w obecnym układzie nie jest w stanie osiągnąć wymaganego efektu ekologicznego polegającego na redukcji ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach dowożonych z gospodarstw domowych.

Ich dalsze przyjmowanie pogorszyłoby tylko efektywność pracy miejscowej oczyszczalni oraz spowodowało notoryczne przekraczanie wymaganych przepisami parametrów ścieków oczyszczonych i odprowadzanych do rzeki Bóbr. Taka sytuacja, w której dochodziłoby do istotnych przekroczeń parametrów jakościowych odprowadzanych do środowiska ścieków, rodziłaby nieuniknione zagrożenie sankcjami finansowymi ze strony Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, co w efekcie końcowym obciążyłoby wszystkich dostawców ścieków, również tych z terenu Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, którzy korzystają z kanalizacji sanitarnej.

Należy przy tym dodać, iż zrzut do rzeki ścieków niespełniających standardów jakościowych przewidzianych dla ścieków oczyszczonych miałby też negatywny i niepożądany wpływ na jakość otaczającego nas środowiska przyrodniczego, o którego dobrą jakość wszyscy powinniśmy zabiegać.