Prace na sieci – sprawnie i planowo!

Zgodnie z informacją opublikowaną na naszej stronie internetowej, w nocy z 30 listopada na 1 grudnia br., na terenie miasta Nowogród Bobrzański i przyległych miejscowości, nastąpiła przerwa w dostawie wody. Była ona konsekwencją planowego wyłączenia, związanego z koniecznością przebudowy odcinka sieci wodociągowej, biegnącej przy ul. Żarskiej.

W ostatnim czasie w tym rejonie odnotowaliśmy bowiem powtarzające się awarie, które spowodowane były nieszczelnościami instalacji wodociągowej. Stąd też, by zapobiec kolejnym nieprzewidzianym problemom z dostawą wody dla mieszkańców, podjęta została decyzja o wymianie starych, jak się okazało – w wielu miejscach skorodowanych, rur na nowe. Prace przebiegły sprawnie, a przerwa w dostawie wody trwała krócej niż planowano i miała miejsce w godzinach od 23:00 do 3:00.

Przeprowadzone roboty na dłużej zabezpieczą lokalną społeczność korzystającą z tego odcinka sieci wodociągowej przed niespodziewanymi awariami.

Efekty pracy na wiosnę

W październiku zakupiliśmy i wysadziliśmy ponad 2000 cebulek kwiatowych. Tulipany i żonkile oraz kilka bylin kwiatowych upiększą tereny miejskie Nowogrodu. Projektantami nasadzeń są pracownicy naszej Spółki. Efekty ich dzisiejszej pracy będziemy mogli zobaczyć wiosną.

Kontrola na plus

Eksploatowana przez naszą Spółkę oczyszczalnia ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim była we wrześniu kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Kontrola polegała m.in. na pobraniu średniodobowej próby ścieków odprowadzanych do środowiska i poddaniu jej analizie laboratoryjnej pod kątem zawartego ładunku zanieczyszczeń.

Z satysfakcją informujemy, że wyniki analizy są pozytywne i ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach oczyszczonych do środowiska nie przekroczył warunków wskazanych w decyzji Starosty Zielonogórskiego z 29 grudnia 2014 r. (OŚ.6341.93.2014). Dla przypomnienia informujemy, że decyzja ta zezwala nam na kierowanie do środowiska oczyszczonych ścieków charakteryzujących się następującymi parametrami:

  1. BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu) – 37,5 mg O2/dm3
  2. ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) – 187,5 mg O2/dm3
  3. Zawiesiny ogólne – 52,5 mg/dm3

Jednocześnie byliśmy kontrolowani pod kątem terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i wnoszenia stosownych opłat za korzystanie ze środowiska. Także pod tym względem WIOŚ nie wniósł zastrzeżeń do naszej pracy.

Pozytywny wynik kontroli to dla nas dodatkowa motywacja do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w naszej gminie!

Prezes Zarządu uhonorowana!

Z przyjemnością informujemy, że Beata Hajducka, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim została uhonorowana dyplomem Heraklesa. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast szefom firm zajmujących się gospodarką komunalną za wieloletnią działalność na rzecz tworzenia i rozwoju gospodarki odpadami w Polsce.

W ten sposób, na tle kraju, docenione zostało także nasze Przedsiębiorstwo. Warto bowiem dodać, iż Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, które działa od września 1992 r.

Zmiana opłaty za odbiór nieczystości płynnych!

01Informujemy, że 31 sierpnia 2015 r. zmianie uległy opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb). Zmiana spowodowana jest stanem technicznym i technologicznym oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, który uniemożliwia efektywne oczyszczanie tego typu nieczystości. Stąd też do czasu wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych oczyszczalnia nie będzie przyjmowała od gospodarstw domowych nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. Nieczystości te nadal będą odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, jednak kierowane będą do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza terenem Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański. Umowy na odbiór tych ścieków zostały już podpisane z dwiema firmami. Są to Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. Obecnie ścieki są przewożone do oczyszczalni w Żaganiu.

Na wysokość opłaty wpływa kilka elementów składowych. Należą do nich:

  1. Koszt odbioru nieczystości płynnych przez stację zlewczą – 8,10 zł/m3 brutto
  2. Koszt pracy pracownika przy opróżnianiu zbiornika:
  • do 15 minut – 8,68 zł brutto
  • do 30 minut – 17,37 zł brutto
  • do 45 minut – 26.05 zł brutto
  • do 60 minut – 34,74 zł brutto
  1. Koszt transportu – 3,78 zł/km brutto

Jednocześnie wyjaśniamy, że z dotychczas opracowanej dokumentacji tj. „Programu Funkcjonalno-Użytkowego Gospodarki Ściekowej Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański” i „Oceny nominalnej przepustowości oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim w odniesieniu do aktualnego oraz prognozowanego bilansu ładunku zanieczyszczeń” oraz wykonywanych regularnie analiz ścieków dowożonych przez akredytowane laboratorium, jednoznacznie wynika, że oczyszczalnia w obecnym układzie nie jest w stanie osiągnąć wymaganego efektu ekologicznego polegającego na redukcji ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach dowożonych z gospodarstw domowych.

Ich dalsze przyjmowanie pogorszyłoby tylko efektywność pracy miejscowej oczyszczalni oraz spowodowało notoryczne przekraczanie wymaganych przepisami parametrów ścieków oczyszczonych i odprowadzanych do rzeki Bóbr. Taka sytuacja, w której dochodziłoby do istotnych przekroczeń parametrów jakościowych odprowadzanych do środowiska ścieków, rodziłaby nieuniknione zagrożenie sankcjami finansowymi ze strony Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, co w efekcie końcowym obciążyłoby wszystkich dostawców ścieków, również tych z terenu Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański, którzy korzystają z kanalizacji sanitarnej.

Należy przy tym dodać, iż zrzut do rzeki ścieków niespełniających standardów jakościowych przewidzianych dla ścieków oczyszczonych miałby też negatywny i niepożądany wpływ na jakość otaczającego nas środowiska przyrodniczego, o którego dobrą jakość wszyscy powinniśmy zabiegać.