Zgodnie z planem

W minionym tygodniu (22-26 lutego) nasze zadania mogliśmy realizować, zgodnie z przyjętym harmonogramem, dlatego skoncentrowaliśmy się na kontynuowaniu sprawdzania szczelności sieci wodociągowej. Przeprowadziliśmy również regulację skrzynek zasuw, zlokalizowanych przy ul. Zdrowej, Kolejowej i Słowackiego. Ponadto przy ul. Zdrowej wykonaliśmy jedno przyłącze do sieci.

Do prac na sieci wodociągowej możemy dodać również wymianę i legalizację kilkunastu wodomierzy (w tym dwóch na skutek awarii).

Nieodzownym elementem dostaw wody jest poprawne działanie stacji uzdatniania wody (SUW). Dlatego tak ważna jest dla nas właściwa bieżąca eksploatacja SUW-u. Obok dbałości o prawidłowe działanie urządzeń zapewniających dostawę dobrej jakości wody, staramy się też pracować nad wyglądem zewnętrznym obiektów. Stąd też w minionym tygodniu naprawiliśmy tynk na budynku kolektora.

Jednak wodociągi to nie wszystko. Dbamy przecież także o sprawne działanie systemu kanalizacyjnego, którym ścieki odprowadzamy do oczyszczalni. W omawianym okresie wykonaliśmy kompleksowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej w ulicach Zatorze, Grunwaldzka, Nowowiejska, Kochanowskiego, Szkolna i Winiary oraz przeprowadziliśmy naprawę części sieci zlokalizowanej przy ul. Dębowej. Pracowaliśmy również nad zapewnieniem sprawnego działania naszej oczyszczalni ścieków i odwadnialiśmy – powstający w procesie oczyszczania – osad ściekowy. Wykonaliśmy także jedno przyłącze kanalizacyjne i zamontowaliśmy wyremontowaną pompę w przepompowni przy ul. Dolina Zielona

Opróżnialiśmy również zbiorniki bezodpływowe – realizując nasze usługi w tym zakresie na bieżąco, według zgłoszeń.

Z kolei w zakresie gospodarki odpadami prowadziliśmy eksploatację składowiska odpadów oraz ich odbiór, zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Tradycyjnie też prowadziliśmy prace porządkowe na terenie miasta i utrzymywaliśmy w czystości toalety publiczne.

Oprócz tego część naszej uwagi musieliśmy skupić na naprawach naszych pojazdów, w tym na usunięciu awarii, pracującego na składowisku, kompaktora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Ścieki bez przekroczeń

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni położonej przy ul. Sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, odprowadzane do środowiska, spełniają wszystkie wskaźniki określone w pozwoleniu wodnoprawnym, wydanym 29 grudnia 2014 r. przez Starostę Zielonogórskiego – taka konkluzja wynika z informacji pokontrolnej, przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (WIOŚ).

Kontrola została podjęta na skutek złożonego 4 stycznia br. zawiadomienia o niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Działania WIOŚ-u polegały na dokonaniu oględzin oczyszczalni ścieków (miały one miejsce 27 stycznia br. i potwierdzone zostały dokumentacją fotograficzną) oraz pobraniu próby średniodobowej ścieków oczyszczonych z wylotu z osadnika wtórnego, którą skierowano do badań analitycznych.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że wszystkie urządzenia instalacji były sprawne, a badania laboratoryjne wykazały, że ścieki wprowadzane do środowiska nie przekraczają parametrów określonych w ww. pozwoleniu. Kontrola zakończyła się 4 lutego br.

Powołano Stowarzyszenie ,,Lubuskie Forum Wodociągowe”

17 lutego 2016 r., dzięki gościnności Pani Beaty Jilek, prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zielonej Górze, w siedzibie ZWiK-u odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia ,,Lubuskie Forum Wodociągowe”. Organizację założyli przedstawiciele firm wodociągowych z terenu województwa lubuskiego, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest Szprotawa.

Zgodnie z przyjętym statutem, głównymi celami Stowarzyszenia są:

 • integracja środowiska zawodowego pracowników zakładów wodociągów i kanalizacji oraz podmiotów współpracujących z branżą wodociągowo-kanalizacyjną,

 • wypracowywanie i prezentowanie opinii i wniosków środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego wobec władz samorządowych i państwowych,

 • udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych,

 • wspieranie rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego,

 • propagowanie zasad etyki i zawodowej rzetelności w działalności branży wodociągów i kanalizacji na terenie województwa lubuskiego,

 • budowanie pozytywnego wizerunku branży wodociągowo-kanalizacyjnej,

 • edukacja na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, w szczególności ochrony zasobów wody.

Prezesem Stowarzyszenia jednogłośnie wybrano Lucjana Stadnika, prezesa Zarządu Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

W Zarządzie znaleźli się także:

 • Kazimierz Góra, prezes Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych sp. z o.o. w Słubicach,

 • Beata Hajducka, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim,

 • Sławomir Trojanowski ,prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie,

 • Leszek Linda, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. w Gubinie.

Pracowity tydzień

W tygodniu od 12 do 19 lutego br. działania naszej Spółki prowadzone były w różnych dziedzinach, w których mogliśmy służyć mieszkańcom naszej gminy.

Zgodnie z przyjętym planem, kontynuowaliśmy sprawdzanie szczelności sieci wodociągowej. Tym razem prace w tym zakresie prowadziliśmy w miejscowości Klępina. Ponadto, w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, której efektem było wstrzymanie dostaw wody do części mieszkańców (czytaj), nasza ekipa remontowa przystąpiła do natychmiastowego usunięcia problemu i –w efekcie sprawnie przeprowadzonej akcji – jeszcze tego samego dnia woda popłynęła z kranów u wszystkich naszych Klientów.

Dbając o naszą sieć wodociągową, wykonaliśmy drabiny złazowe do komór zasuw przy rzece Bóbr. Ponadto musieliśmy usunąć awarię na przyłączu, zlokalizowanym przy ul. Zielonogórskiej 12. Prowadziliśmy też wymianę wodomierzy.

Tydzień upłynął nam również na bieżącej eksploatacji stacji uzdatniania wody, cotygodniowym przeglądzie sieci kanalizacyjnej i utrzymaniu działania oczyszczalni ścieków, w tym odwadniania osadów ściekowych. W jednej z przepompowni wymieniliśmy pompę, a ponadto, na terenie przepompowni prowadziliśmy prace porządkowe.

W zakresie gospodarowania odpadami prowadziliśmy odbiór odpadów zarówno pochodzących z selektywnej zbiórki, jak i zmieszanych (niesegregowanych), w tym z terenu cmentarzy, oraz bieżącą obsługę składowiska, która polegała głównie na pracach porządkowych i rozkładaniu odpadów na kwaterze.

Standardowo też świadczyliśmy usługi na zlecenie właścicieli nieruchomości, należało do nich m.in. opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i udrożnianie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.
Naszych pracowników można było spotkać również na terenie miasta przy pracach porządkowych. Utrzymywaliśmy też w czystości toalety miejskie.

Działamy na rzecz mieszkańców

W okresie od 8 do 12 lutego uwaga pracowników naszej Spółki skupiała się na różnych zadaniach. Wymieniliśmy np. wodomierz poboru zimnej wody oraz usunęliśmy awarię na jednym z przyłączy wodociągowych.

By zapewnić dostawę dobrej jakościowo wody, na bieżąco zajmowaliśmy się eksploatacją Stacji Uzdatniania Wody.

Nasze służby dokonywały też cotygodniowego przeglądu sieci kanalizacyjnych, kontynuując równocześnie ich kompleksowe czyszczenie – pracami tymi objęte były kanały przy ulicach Polnej i Zamkowej. Do tych robót należy także doliczyć bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków.
Musieliśmy również przeczyścić pompy działające w przepompowni ścieków przy ul. Leśnej i Zatorze. Jest to, niestety, stały problem, pojawiający się w wyniku traktowania kanalizacji przez część jej użytkowników jako… kosza na śmieci. Wyrzucane do kanalizacji odpady, takie jak szmaty, ręczniki papierowe, ubrania, pampersy, worki foliowe, patyczki do uszu itp. często zapychają pompy, co w konsekwencji wymaga ich czyszczenia, a może się zakończyć kosztownymi naprawami. Dlatego apelujemy o rozsądek i nietraktowanie kanalizacji jak pojemników na odpady! Może się to bowiem skończyć awariami, których koszty przełożą się, niestety, na wysokość opłat za odbiór i oczyszczanie ścieków. Przy tej okazji przypominamy, iż odpady komunalne odbierane są sukcesywnie w ramach świadczonych przez nas usług, realizowanych zgodnie z dostępnym na naszej stronie harmonogramem.

Firma kontynuowała też prace porządkowe i rekultywacyjne na przepompowni ścieków na os. Zatorze, a ponadto wykonywaliśmy prace zlecone przez mieszkańców, np. udrażnianie wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.

Jak minął tydzień?

W minionym tygodniu – od 1 do 7 lutego – pracownicy naszej Spółki kontynuowali kontrolę sieci wodociągowej pod kątem jej szczelności. Wszelkie nieszczelności tej sieci skutkują bowiem stratami – tego bezcennego zasobu – jakim jest woda. Dlatego do ich lokalizowania i likwidowania przykładamy ogromną wagę. Warto dodać, że w poprzednim tygodniu, w wyniku prowadzonych prac, zlokalizowano i usunięto wyciek na odcinku sieci: Nowogród Bobrzański – Białowice. Natomiast w tym tygodniu kontrolą objęto rejon górnej części miasta.

Ponadto przyłączyliśmy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nieruchomość w Nowogrodzie Bobrzańskim (przy ul. Tama Kolejowa) i wymieniliśmy jeden wodomierz (przy ul. Winiary).

Naszymi pracami objęliśmy również stację wody, gdzie oprócz bieżącej eksploatacji, w budynku hydrofiltrów, wymienione zostały skorodowane odcinki rur.

Przeprowadziliśmy także kompleksowe czyszczenie kanałów sanitarnych w obrębie ulic Witosa i Jasna – było to możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego. Ponadto wykonaliśmy regulację włazu na studni kanalizacyjnej przy ul. Witosa.

W minionym tygodniu z terenu gminy Nowogród Bobrzański odbieraliśmy odpady komunalne zmieszane i odpady segregowane zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami. Niestety, nadal gros mieszkańców prowadzi selektywną zbiórkę niezgodnie z przyjętymi zasadami. W efekcie tego w odbieranych przez nas od mieszkańców zmieszanych odpadach komunalnych nadal znajduje się sporo odpadów, które winny być gromadzone selektywnie.

W omawianym okresie na bieżąco, reagując na zgłoszenia klientów, przy użyciu naszego taboru asenizacyjnego opróżnialiśmy zbiorniki bezodpływowe, z których nieczystości płynne wywoziliśmy na oczyszczalnię ścieków.

Kontynuowaliśmy również prace porządkowe i rekultywacyjne na terenie przepompowni ścieków przy Osiedlu Zatorze.
Nasi pracownicy musieli także naprawić uszkodzenia w miejskich toaletach: w toalecie przy ul. Rynek uszkodzone bowiem zostały wrzutnik monet oraz zamki wewnętrzny i zewnętrzny, zaś w toalecie przy ul. Plac Wolności uszkodzono zamek zewnętrzny.

Na bieżąco wykonywaliśmy też prace porządkowe na terenie miasta oraz cmentarzy komunalnych w zakresie wynikającym z umów zawartych z Gminą Nowogród Bobrzański.

Ponadto świadczyliśmy również usługi w zakresie prac wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sprzętem budowlanym.

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku prezes Zarządu wraz z pracownikami Spółki składają serdeczne życzenia.

Niech nadchodzące święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, aby odbyły się w spokoju i radości, wśród Rodziny i Przyjaciół.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy przez cały Nowy Rok.

Prezes Zarządu

Beata Hajducka